Hóa chất tẩy mầu nước thải

Mô tả

Hóa chất tẩy mầu nước thải, CMX01 là hợp chất polime cation nhóm 4 chuyên xử dụng để tạo bông tẩy mầu nước thải trong ngành dệt nhuộm.